Rozpoczynamy Wielki Tydzień!

R

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zgodnie z obietnicą, przypominam charakterystykę Świętego Triduum Paschalnego, wraz ze wzmianką o tym, co po nim. Proszę, zechciejcie się tym zainteresować i także innych uczulić na właściwe przeżywanie tego najważniejszego w skali całego roku czasu.
    A na przeżywanie Niedzieli Palmowej przesyłam moje kapłańskie błogosławieństwo: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty. Amen
                 Gaudium et spes!  Ks. Jacek

ŚWIĘTE
TRIDUUM PASCHALNE
Słowo: „pascha” oznacza: „przejście”. Stary Testament posługuje
się tym słowem na oznaczenie przejścia
Izraelitów ze stanu niewoli w Egipcie, do stanu wolności i szczęścia w Ziemi
Obiecanej.
W tę pamiętną noc wyjścia z Egiptu, Naród Wybrany spożywał Ucztę, zwaną Ucztą Paschalną – spożywał
pospiesznie, sposobiąc się do drogi. Na pamiątkę tamtej nocy, Uczta Paschalna
spożywana była w Narodzie Żydowskim co roku. Cała ta historia powtarza się w
Nowym Testamencie. Jezus Chrystus, w noc
wyzwolenia swego Ludu, swego Kościoła, z niewoli grzechu, spożywa ze swymi
uczniami Nową Ucztę Paschalną – tak zwaną Ostatnią Wieczerzę,
którą uważamy
za pierwszą Mszę Świętą. Po niej
dokonuje dzieła zbawienia człowieka poprzez złożenie Ofiary Krzyża.
Święte Triduum Paschalne – to trwające trzy dni: od Mszy Świętej Wieczerzy
Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem aż do wieczoru Niedzieli Zmartwychwstania
jedno wielkie Święto, będące centrum
całego roku liturgicznego.
Czym w ciągu tygodnia jest niedziela, tym w
ciągu całego roku liturgicznego jest właśnie Święte Triduum Paschalne. Wszystkie te wyjątkowe dni stanowią nierozłączną
całość
i prowadzą nas – razem z Jezusem – szlakiem Jego Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania: od tajemnicy Wieczernika, poprzez ogród Getsemani, pretorium,
pałac Heroda, Kalwarię – aż do pustego Grobu. W tych dniach Kościół uroczyście przeżywa największe tajemnice zbawienia.
Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej
kończy się Wielki Post. Przeżywanie
samej Niedzieli Zmartwychwstania, w oderwaniu od wszystkich poprzedzających dni
Świętego Triduum – nie ma sensu i jest niekonsekwencją. Dlatego powinno się
przeżywać je w całości,
pomimo tego, że wiele osób musi jeszcze w tych
dniach pracować. Należy natomiast starać się o to, aby stopniowo ograniczać ilość
zajęć porządkowych w domu, a większą ilość czasu poświęcić na modlitwę i
adorację.
WIELKI
CZWARTEK
W parafiach nie ma Mszy Świętych porannych. W godzinach przedpołudniowych wszyscy
kapłani odprawiają w katedrze Mszę Świętą Krzyżma.
Tej Mszy Świętej przewodniczy
Biskup, który poświęca oleje: chorych i krzyżma. Będą one używane do sprawowania
Sakramentów przez najbliższy rok w całej diecezji. Dlatego księża proboszczowie
pobiorą poświęcone oleje do swoich parafii. W czasie tej Mszy Świętej wszyscy kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia,
które składali w dniu święceń.
            Natomiast
wieczorem na Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej spotykamy się z Chrystusem w Wieczerniku,
aby wspominać Ostatnią Wieczerzę, w
czasie której ustanowił On Sakrament Eucharystii oraz Sakrament Kapłaństwa.

Dziękujemy Panu za naszych kapłanów oraz za dar Mszy Świętej i Komunii Świętej.
Po hymnie Chwała na wysokości Bogu… milkną organy
i dzwonki. W dalszym ciągu liturgii odbywa się obrzęd obmycia nóg wybranym
mężczyznom. Na zakończenie Mszy Świętej
przenosi się Najświętszy Sakrament do tabernakulum w bocznym ołtarzu
– tak
zwanej «Ciemnicy» – na pamiątkę modlitwy
w Ogrójcu, pojmania, uwięzienia i osądzenia Jezusa.
W czasie przeniesienie
Najświętszego Sakramentu śpiewa się hymn Przed
tak wielkim Sakramentem
, za
odśpiewanie którego można zyskać odpust zupełny.
Po zakończeniu liturgii
zdejmuje się obrusy z ołtarza – bez odmawiania modlitw. Usuwa się też zawartość
kropielnic, by napełnić je wodą pobłogosławioną w czasie Wigilii Paschalnej. Do późnych godzin wieczornych można w ciszy
adorować Najświętszy Sakrament w «Ciemnicy».
WIELKI
PIĄTEK
Wielki Piątek
to dzień szczególnie uroczystej adoracji Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.
Krzyż jest w centrum
Liturgii. Przez cały dzień nie sprawuje się Mszy Świętej – Niekrwawej Ofiary Chrystusa, gdyż przeżywamy historyczne wydarzenie
Męki naszego Pana, czyli Ofiary Krwawej,
złożonej z wielkiej miłości Boga do człowieka. Komunii udziela się tylko w czasie Liturgii Męki Pańskiej. Chorym
można zanieść Ciało Pańskie o każdej porze. Zakazuje się sprawowania Sakramentów, poza Namaszczeniem Chorych i
Spowiedzią.
Liturgia Męki Pańskiej
winna się zacząć nie wcześniej, jak o 1500 i nie później, jak o 2100.
Na jej przebieg składają się: Liturgia
Słowa, Adoracja Krzyża, Obrzęd Komunii Świętej oraz Przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Grobu Pańskiego.
Na początku Celebrans z
asystą zbliża się do Ołtarza. Procesja wejścia odbywa się w milczeniu, bez śpiewu.
Kapłan oddaje cześć Chrystusowi Zbawicielowi – leżąc krzyżem. Wierni w tym
czasie, klęcząc, w milczeniu uwielbiają Pana za Jego miłość i przepraszają za swoje
grzechy. Następnie odczytuje się opis Męki Pańskiej z Ewangelii Świętego Jana.
Potem uroczyście odsłania się Krzyż.
W czasie tej czynności kapłan trzykrotnie śpiewa: Oto drzewo krzyża, na którym
zawisło Zbawienie świata
, na co ludzie odpowiadają: Pójdźmy
z pokłonem
. Następnie wszyscy wierni mogą podejść i ucałować odsłonięty
Krzyż – za pobożne spełnienie tej czynności
można uzyskać odpust zupełny.
Do adoracji należy użyć tylko jednego Krzyża.
Po adoracji Krzyża udzielana jest Komunia Święta, z Hostii konsekrowanych w
dniu poprzednim.
Na zakończenie Nabożeństwa przenosi się Najświętszy Sakrament do
bocznego ołtarza – Grobu Pańskiego,
w monstrancji okrytej przezroczystym
welonem, na pamiątkę okrycia Ciała Pańskiego całunem. Procesja odbywa się przy
śpiewie Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud
Po liturgii znowu odkrywa
się ołtarz, pozostawia się natomiast Krzyż z czterema świecami. Odsłania się
też inne Krzyże. Od zakończenia Liturgii Męki Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej
przed Krzyżem należy klękać! Adoracja
Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim trwa do późnych godzin wieczornych.
Przez cały dzień należy
zachowywać post ilościowy i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
Ofiary zbierane w tym dniu na tacę przeznaczone są na
utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
WIELKA
SOBOTA
Nie ma Mszy
Świętej z formularza Wielkiej Soboty.
Zaleca się zachowanie postu, a przynajmniej
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych przez cały dzień – do Wigilii
Paschalnej. Od rana trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu w Grobie Pańskim.
Przez cały dzień odbywa się także poświęcenie
pokarmów na stół wielkanocny, jednak nie może ono zakłócać adoracji i atmosfery
skupienia po śmierci Jezusa. Jest to bowiem dzień wielkiej ciszy i modlitwy…
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
Jej obchód
rozpoczyna się Liturgią Wigilii Paschalnej, w sobotę, w późniejszych godzinach
wieczornych.

Nie wolno rozpocząć jej przed
zapadnięciem nocy!
Innej godziny nie można tłumaczyć nawet względami bezpieczeństwa.
Liturgii tej nie należy rozumieć jako
momentu zakończenia Wielkiej Soboty, ale jako liturgię sprawowaną w Noc
Zmartwychwstania.
Przed jej rozpoczęciem kończy się adorację w Grobie. Na przebieg Wigilii Paschalnej składa się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa,
Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna.
Jest to najważniejsza Msza Święta w ciągu całego roku!
Niedzielna poranna Rezurekcja – to już druga Msza Święta o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Liturgię Wigilii Paschalnej
rozpoczyna się przed drzwiami kościoła, gdzie Celebrans poświęca ogień, następnie od niego zapala Paschał, świecę będącą
symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Świeca Paschalna ma być odlana z wosku,
corocznie nowa, jedna, zwyczajnej wielkości – nigdy sztuczna! Potem Celebrans wnosi zapalony Paschał do kościoła,
trzykrotnie śpiewając: Światło Chrystusa,
na co wierni odpowiadają za każdym razem: Bogu
niech będą dzięki
i zapalają od Paschału swoje świece, przekazując światło
sobie nawzajem.
W Liturgii Słowa należy
przeczytać przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu, po czym następuje
hymn: Chwała na wysokości BoguWtedy ponownie rozbrzmiewają dzwony i
organy. Radosne „Alleluja” zwiastuje nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa.
W czasie liturgii
chrzcielnej poświęca się wodę, którą będzie się dokonywało Chrztów przez cały
rok. Jeżeli są kandydaci do Chrztu, udziela się tego Sakramentu. Wszyscy obecni odnawiają przyrzeczenia
chrzcielne, za co mogą zyskać odpust zupełny.
Wszystkie teksty mszalne i
śpiewy dotyczą już tajemnicy Zmartwychwstania.
Ewentualna nocna adoracja
Najświętszego Sakramentu w Grobie nie
może mieć charakteru wielkopostnego, ale charakter dziękczynienia i uwielbienia.
            W
sam dzień Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego odbywają się uroczyste Msze
Święte, według tekstów dotyczących tej tajemnicy. Msza Święta wieczorna w Niedzielę Zmartwychwstania kończy Święte Triduum
Paschalne.
Przez cały dzień jako akt pokutny dobrze jest zastosować pokropienie
wodą pobłogosławioną w Wigilię. Tą samą wodą wypełnia się też kropielnicę przy
wejściu do kościoła. Przed Alleluja śpiewa
się sekwencję: Niech w święto radosne
paschalnej Ofiary
– w czasie tego śpiewu wszyscy stoją. Można ją wykonywać
we wszystkie dni Oktawy Wielkanocnej.
OKTAWA WIELKANOCNA
Poniedziałek Wielkanocny, który w naszej polskiej
tradycji jest drugim dniem Świąt, w sensie liturgicznym ma taką samą rangę, jak
wszystkie kolejne dni Oktawy, czyli
ośmiu uroczystych dni
od Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkie te dni stanowią ciąg dalszy radości Kościoła z faktu, że
Jezus żyje.
OKRES
WIELKANOCNY
Pięćdziesiąt
dni od Niedzieli Zmartwychwstania – do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi
się Okres Wielkanocny.
W tym czasie Paschał stoi przy ołtarzu i winien być zapalany
przynajmniej we wszystkich uroczystych celebracjach liturgicznych.

11 komentarzy

 • Ja to uwielbiam ten czas. Od momentu kiedy poszłam pierwszy raz na wszystkie liturgie tzn w czwartek, piątek a w sobotę na Wigilię Paschalną taka 5 godzinną kończącą się o świcie Rezurekcją zrozumiałam o co w tych całych Świętach chodzi. Dopiero wtedy zrozumiałam, że jest w tym coś więcej niż pisanki :). Bardzo polecam uczestnictwo w tym. BARDZO!

 • Dla mnie ten czas też jest bardzo wyjątkowy. Dlatego zależy mi, aby i ci, wśród których posługuję, też mogli to tak przeżywać. Szczytem wszystkich celebracji jest oczywiście Wigilia Paschalna. Co prawda, nigdy nie uczestniczyłem w takiej celebrze, o jakiej pisze Karolina, ale w Parafiach, w których mogłem ją celebrować, zwykle udało się przygotować ją na najwyższym możliwym poziomie liturgicznym, a wierzę, że też duchowym. Dlatego po przewodniczeniu tej liturgii – co zawsze jest dla mnie przeogromnym zaszczytem – czuję się fizycznie wyczerpany, ale przeszczęśliwy! Tak zapewne będzie i w tym roku, w Celestynowie. Jak żadnego roku, na tydzień przed Świętym Triduum Paschalnym już wszystko jest przygotowane: odbyła się odprawa z Księdzem Proboszczem, z Panem Organistą, podzielone są funkcje Służby Liturgicznej. Trzeba jeszcze dopracować komentarze, a to nastąpi dzisiaj, najpóźniej – jutro. Ponieważ, jako opiekun Służby Liturgicznej jestem odpowiedzialny za przebieg wszystkich celebr i asyst, dlatego cieszę się z otwartości tylu serc, gotowych zaangażować się w przeżywanie Świętego Triduum. Próbką tego była Droga Krzyżowa ulicami Parafii w ostatni piątek. Zaangażowanie moich Lektorów w prowadzenie jej razem ze mną, a także liczna obecność tak wielu osób i ich rozmodlenie – do dziś robią na mnie ogromne wrażenie, kiedy tylko je wspomnę. Wierzę, że tak samo przeżyjemy całe Święte Triduum. A Wy, Kochani, jak ten czas przeżywacie? Pozdrawiam! Ks. Jacek

 • Dla mnie Wielki Tydzień jest najistotniejszą częścią roku (liturgicznego, to zrozumiałe – ale i tego kalendarzowego) dlatego codziennie uczestniczę w nabożeństwach i "odłączam się" od bieżących spraw (oczywiście nie wszystkich ;)). Niemniej staram się robic wszystko tak, aby nie był to okres "rozgardiaszowo – sprzątający", a bardziej "porządkowo – wartościujący" :). Zbliżamy się przecież do kolejnej rocznicy największej tajemnicy w historii relacji Boga i człowieka.
  Pozdrawiam wszystkich serdecznie!
  Robert

 • Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Wielki Tydzień. Święte Triduum Paschalne .
  Dla mnie ten czas jest bezcenny skarb. Liturgia Wigilii Paschalnej stanie kwintesencje dla mojego życia.
  Z Bogiem!
  Serdecznie pozdrawiam!
  Józefa

Archiwum wpisów

Ks. Jacek Jaśkowski

Witam serdecznie! Kłania się Ks. Jacek Jaśkowski. Nie jestem ani kimś ważnym, ani kimś znanym. Jestem księdzem, który po prostu chce rozmawiać. Codzienna kapłańska posługa pokazuje mi, że tematów do rozmów z księdzem jest coraz więcej i dzisiaj żaden ksiądz nie może od nich uciekać, ale – wprost przeciwnie – podejmować nowe wyzwania. To przekonanie skłoniło mnie do próby otwarcia tegoż bloga, chociaż okazji do rozmów na co dzień – w konfesjonale i poza nim – na szczęście nie brakuje. Myślę jednak, że ten blog będzie jeszcze jednym sposobem i przestrzenią nawiązania kontaktu z ludźmi dobrej woli, otwartymi na dialog.